Home | Registreer | Koop Online | Verkooppunten | Sponsors | Agenda | Fotoalbums | Ronde Tafel | Make A Wish | Reglement | Mijn Eendjes
 
    Er zijn reeds 1.854 eendjes ingeschreven. Koop en registreer snel uw eendjes.


WEDSTRIJDREGLEMENT

 

 1. De Ninoofse eendjeswedstrijd (ook Duck Race genoemd) wordt georganiseerd door Ronde Tafel 74 - Ninove, die ten einde de woonst kiest bij zijn Voorzitter, de heer Sven Van Daele, wonende te 9400 Ninove, Centrumlaan 20 bus 9. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de Dender te Ninove op zondag 18 september 2016 tussen de voetgangersbrug 't Oeverstekske en cafe Den Belleman.
 2. De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag, doch de organisatie behoudt haar recht voor om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden.
 3. Elkeen die een eendje koopt als steun voor de sociale werken van de Ronde Tafel Ninove kan deelnemen en zich registreren voor de wedstrijd. De deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer. Bij registratie moeten jouw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, uw domicilie adres, uw e-mail adres alsook uw telefoon nr. (vast of mobiel) verplichtend worden ingevuld.
 4. De registratie kan op verscheidene manieren gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop het eendje als steun (“steuneendje”) voor de sociale werken van Ronde Tafel Ninove werd gekocht. Ofwel kiest de deelnemer :
  - voor een persoonlijke online registratie via de website 
  www.RTduckrace.be of via www.eendenrace.be met behulp van het kraslot dat hij gratis heeft ontvangen bij de aankoop van het “steuneendje” via een bedekte registratie code;
  - voor een manuele registratie door de organisator, mits de deelnemer een daartoe volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan de organisatie heeft bezorgd;
  - voor een aankoop van een “steuneendje” via de website
  www.RTduckrace.be of www.eendenrace.be, waarna de koper na betaling van het eendje zijn registratie kan maken voor deelname aan de wedstrijd door ingave van de per e-mail verzonden lotgegevens op deze website.
 5. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige registratie t.e.m. 18 september 2016 om 14 uur via de website. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Ninoofse eendjeswedstrijd meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
 6. Na de registratie wordt een nummer toegekend dat het eendje zal dragen op de wedstrijd en op basis waarvan de deelnemer en de winnaar kan worden geďdentificeerd. Elke deelnemer kan zijn registratie en het hem toegekend nummer van het wedstrijdeendje controleren via de website www.RTduckrace.be of op www.eendenrace.be. Elke deelnemer ontvangt na zijn registratie automatisch een paswoord op het e-mailadres dat werd gebruikt voor de registratie.
 7. Het nummer dat de deelnemer aan de wedstrijd ontvangt, zal fictief gelinkt worden aan een eendjesnummer, vermeld op de onderkant van het eendje. Doordat de eendjesnummers, ter onze beschikking, niet geordend aangeleverd werden, wordt elk eendjesnummer gelinkt aan een nummer dat elke deelnemer ontvangt. De gerechtsdeurwaarder werd in het bezit gesteld van de eendjeslijst die overeenkomt met de fictieve nummers toegekend aan de deelnemers.
 8. Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregel en zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment dienbaar kan zijn teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.
 9. De winnaar van de wedstrijd is de eigenaar van het eendje dat als eerste de trechtervormige finish (zie ook Technisch verloop van de Duck Race) overschrijdt op de plaats die vooraf zal worden afgesproken met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Er wordt een trechtersysteem gemaakt. Het eerste eendje dat tot op de vooraf vastgelegde einde van de trechter dobbert zal de winnaar zijn van de hoofdprijs. Er worden bovendien vier reserve-eendjes getrokken uit het lot winnende eendjes, voor het geval er geen identificatie zou mogelijk zijn van de winnaar. Wanneer er geen identificatie zou mogelijk zijn wordt het -eendje dat als eerstvolgende over de finish dobberde als winnaar verkozen. Indien hier opnieuw geen identificatie mogelijk is, zal het volgende eendje tot winnaar verkozen worden, en dit tot er een winnaar kan geďdentificeerd worden. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
 10. Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderskantoor Dirk Van Damme, met standplaats Smidsestraat 31A/001 te 9000 Gent gebeuren. De gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De identiteit van de winnende deelnemer of zijn telefoon nummer, middels het welke hij zicht geregistreerde, zal op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder worden bekend gemaakt.
 11. De organisator stelt de winnaar, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, in kennis van zijn prijs.
 12. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens.
 13. De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 18 september 2016.  De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.
 14. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.
 15. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder.
 16. De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie. 
 17. De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.
 18. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 19. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.
 20. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
 21. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.
 22. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of het kanaal te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.
 23. De winnaar zal zich uiterlijk tegen 1 december 2016 op de zetel van Garage Central - Opel, Désiré de Bodtkaai 19 te Ninove aanbieden en zijn identiteit mededelen.
 24. De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de voertuigsleutel 
 25. Door inschrijving aan de wedstrijd verbindt de winnaar er zich toe de BTW op de waarde van het voertuig, zelf te dragen en deze fondsen uiterlijk tegen afhaling van het voertuig aan Garage Opel Central te betalen.
 26. Bij weigering van betaling van voornoemde BTW door de winnaar is de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig en kan deze niet gehouden worden de tegenwaarde van de prijs te betalen.
 27. Bij gebrek aan aanbieding door de winnaar tegen uiterlijk 1 december 2016 op de zetel van Garage Opel Central, wordt de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig. De winnaar doet aldus afstand van zijn gewonnen prijs en de organisatie mag dan aan de prijs een andere bestemming geven, waarvan de opbrengst zal besteed worden aan een door haar te bepalen sociaal doel of project. 
 28. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.
  De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de sleutels en bij afhaling van de te winnen wagen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 29. De winnaar van de RT Duck Race wint een Opel Adam. Deze prijs zal afgeleverd worden door Garage Opel Central, Désiré de Bodtkaai 19 te Ninove. Deze wagen kost volgens de cataloog actueel € 12.324,00 inclusief btw. Actuele netto waarde : € 10.824,00. Hiervan betaalt de winaar aan Garage Opel Central, ten laatste op het ogenblik van de levering, een vaste niet veranderlijke overeengekomen forfaitaire bijdrage met name de btw ten belope van € 1.878,55.
 30. De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb. een vennootschap, dan draagt deze hiervan alle, o.a. fiscale en financiële, gevolgen. De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde. Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan Ronde Tafel 74 - Ninove. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.

© design en hosting door Active Office uw partner in hard- en software